Elektromontážna činnosť

 • montáž, oprava, údržba vzdušných a kábelových vedení VVN, VN, NN
 • výstavba, montáž, uvedenie do prevádzky , rekonštrukcia a oprava trafostaníc 6/0,4 kV,  22/0,4 kV, 35/0,4 kV a stožiarov vrátane dodávok zariadenia
 • výstavba rozvodní NN vrátane kompenzácie, dieselagregátov, UPS a riadiacich a monitorovacích systémov rozvodní pre všetky prvky energocentra
 • montáž, oprava a údržba priemyslových elektroinštalácií – objektov, výrobných hál a technologických liniek , systémov osvetlenia a systémov núdzového osvetlenia
 • kompletná realizácia preložiek inžinierskych sietí v rámci realizácie dopravných stavieb, budovania stavenísk, dodávka zemných a pomocných stavebných prác vrátane definitívnej povrchovej  úpravy
 • práce pod napätím na sieťach NN
 • montáž, oprava, údržba a prevádzka sietí verejného osvetlenia
 • odborná prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia aj v objektoch skupiny B
 • realizácia domových prípojok
 • demontáž energetických zariadení
 • obnoviteľné zdroje energie : bioplynové stanice
 • obnoviteľné zdroje energie : fotovoltaické elektrárne
 • výroba elektromerových, domových, priemyselných a kompenzačných rozvádzačov

Napíšte nám

Prosím vyplňte vyznačené polia.