Politika kvality

PATÁK s.r.o. je elektromontážna firma, ktorá realizuje kompletné dodávky elektromontážnych prác, elektrických staníc a vedení NN a VN a poskytuje služby predaja elektromontážneho materiálu.

Politikou našej spoločnosti je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov. Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady :

  • Vedenie spoločnosti PATÁK s.r.o. sa zaväzuje spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa noriem ISO 9001:2008, ISO
  • 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
  • Vedenie spoločnosti a zamestnanci prijímajú zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov, ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a prijímajú záväzok na prevenciu úrazov a poškodenia zdravia v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti.
  • V oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • dodržiavať záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, platnej legislatívy,
  • technických noriem a ďalších požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať.
  • Spoločnosť bude usilovať o prevenciu vzniku, elimináciu a minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností a poskytovaných služieb na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
  • Spoločnosť bude trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu svojich zamestnancov v oblasti profesionálnej, v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tým zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov a poskytovaných služieb.
  • Vytvárať vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov.

S integrovanou politikou spoločnosti sú oboznámení všetci zamestnanci a na jej plnení sú všetci zainteresovaní.

Napíšte nám

Prosím vyplňte vyznačené polia.