Referencie

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Domové prípojky NN v obci Pečeňady.

OMS, s.r.o., Dojč 419, 906 02  Dojč
Vyhotovenie káblových rozvodov.

ELEKTRO-HARAMIA, s.r.o., Železničná 927, 900 55  Lozorno
Vyhotovenie VN prípojky a napojenie TS.

ELEKTRO-HARAMIA, s.r.o., Železničná 927, 900 55  Lozorno
Vyhotovenie VN prípojky a napojenie TS na stavbe Za ihriskom v obci Biely Kostol.

OMS, s.r.o., Dojč 419, 906 02  Dojč
Elektromontážne práce na stavbe OMS – Dojč, prívody NN a VN.

SENTEX, s.r.o., Strmé Sady 47,841 01  Bratislava
Vyhotovenie prípojky VN, napojenie novovybudovanej TS a sekundárnych prívodov do hlavného rozvádzača výr. prevádzky v STAS Senica.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
NN káblové rozvody na stavbe IBV Krížna Pezinok.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
Oprava a údržba NN vedení vzduch – Jablonica lokalita Bojková.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
Oprava a údržba NN vedení vzduch – Gbely, Naftárska ulica.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
Zhotovenie diela a výkon IDČ v zm. Čiast. ZOD č. 06/2007 na stavbe IBV Pri ihrisku v obci Bohdanovce nad Trnavou.

PS SLOVAKIA, s.r.o. Sasinkova 14, 909 01  Skalica 1
Dodávka trafostanice a prekládka VN káblových podzemných vedení na stavbe LIDL Holíč.

OÚ KOPČANY, Kollárova 318, 908 48  Kopčany
Prekládka VN 22kV vzdušného vedenia do zemného VN káblového vedenia na stavbe IBV Kopčany.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Pokládka NN káblov na stavbe Samsung Voderady.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia, preizolácia 110 kV vedenia na stavbe RZ Trnava

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Vyhotovenie domových el. prípojok NN na ulici 9, Mája v Trnave.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Elektromontážne práce na stavbe IBV Juh II. Etapa v Senici.

ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01  Bratislava
Vyhotovenie prípojky VN a TS 22/04 kV pre firmu HMZ Slovakia, s.r.o. V Senici.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Vyhotovenie verejného osvetlenia na stavbe IBV Za traťou II v Trnave.

OMS, s.r.o., Dojč 419, 906 02  Dojč
Dodanie a osadenie transformačnej stanice SO-02 TS EH2.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia, preizolácia 110 kV vedenia na stavbe RZ Stupava

INTROPLAST, a.s., Priemyselná 281, 905 01  Senica
Dodávka transformačnej stanice.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Elektromontážne práce na stavbe IBV I. Etapa Kopčany.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
Rekonštrukcia NN na stavbe Brestovec, Poľana

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
Rekonštrukcia, montáž VN rozvodov, NN rozvodov a TS na stavbe Ostrov pri Piešťanoch

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia NN vzdušných rozvodov na stavbe Bílkove Humence

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Oprava NN vedenia na stavbe Jablonica, Zámostie

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Kabelizácia NN siete v obci Zavar

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Montáž NN káblových rozvodov na stavbe IBV Hlohovec

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Montáž NN káblových rozvodov na stavbe IBV Juh Bernolákovo

DelCom Slovakia, a.s., Žilinská 8, 811 05  Bratislava 1
Montáž VN 22kV vzdušnej prípojky a trafostanice na stavbe ORANGE Rybky

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia NN káblových rozvodov na stavbe Trnava, Podjavorinskej

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia dvojitého vzdušného vedenia 22kV RZ Smolenice – Amylum Boleráz

OMS, s.r.o., Dojč č. 419, 906 02  Dojč
Montáž trafostanice, VN prípojky, NN káblových rozvodov a rozvodov pre umelé osvetlenie na stavbe Futbalový štadión FK Senica

GOLF RESORT SKALICA, a.s., Potočná 40/260, 909 01  Skalica 1
Vyhotovenie trafostanice, VN vzdušnej káblovej prípojky a NN káblových rozvodov na stavbe Golfové ihrisko v Skalici

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia, preizolácia 110 kV vedenia na stavbe Senica SH

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1
Rekonštrukcia trafostanice a vzdušných NN rozvodov na stavbe Bukovec – Tuláci, Rafčíci

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Rekonštrukcia, preizolácia 110 kV vedenia na stavbe RZ Hlboké – SH Senica

INTRO.CO, s.r.o., Kátovská 23, 908 51  Holíč 1
Montáž VN prípojky, trafostanice a NN káblových rozvodov a rozpojovacích skríň pre INTRO.CO Holíč

NTRO.CO, s.r.o., Kátovská 23, 908 51  Holíč 1
Elektromontážne práce a dodávka materiálu na stavbe autosalón Mercedes-Benz Kopčianska ulica Holíč

FVE Skalica, s.r.o., Nádražná 2192/35, 909 01  Skalica
Vyhotovenie káblovej prípojky VN 22kV, dodávka a osadenie trafostanice na stavbách pre fotovoltaické elektrárne FTVE Skalica I a FTVE Skalica II

Nobility Solar Projects, a.s., Cejl 38, 602 00  Brno, CZ 
Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre FTVE Senica I, II, III, IV, VI.

Vyhotovenie prípojky VN 22kV a trafostanica pre FTVE Senica I 999 kW, vyhotovenie prípojky VN 22kV a trafostanica pre FTVE Senica II 999 kW, vyhotovenie prípojky VN 22kV a trafostanica pre FTVE Senica III 999 kW, vyhotovenie prípojky VN 22kV a trafostanica pre FTVE Senica IV 999 kW, vyhotovenie prípojky VN 22kV a trafostanica pre FTVE Senica VI 999 kW. Vyhotovenie NN montážnych prác a uzemnenia na FTVE Senica I, II, III, IV, VI. Prekládka VN káblov pre FTVE Senica III a FTVE Senica IV.

HHI-KOMEX Slovakia, s.r.o., Klariská 7, 811 03  Bratislava I
Vyhotovenie VN prípojok a dodávku trafostaníc na stavbu FTVE Drahovce I, Drahovce II, Drahovce III

DDK Slovakia plus, s.r.o., Železničná 363, 905 01  Senica
Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre FTVE Senica V 700kW a vyhotovenie  prípojky VN 22kW a trafostanice.

FVE Skalica I, Nádražná 37, 909 01  Skalica
Vyhotovenie prípojky VN, funkčné skúšky pre FTVE Skalica

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Elektromontážne práce – oprava NN siete, Bernolákova ulica v obci Cífer

REUS Group, s.r.o., Tyršova 180, 288 00  Nymburk
Dodávka komponentov pre bioplynovú stanicu Sklabiná

Green Energy Europe, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 916 01  Stará Turá
Dodávka materiálu a rozvádzačov a elektromontážne práce na stavbe FTVE Zlaté Moravce

R.H. Plus, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05  Trenčín
Vyhotovenie prípojky NN pre FTVE budova Telekomu na Sadovej ulici v Senici

Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01  Senica
Vyhotovenie a montáž káblových prípojok na FTVE Košariská a FTVE Senica

EP GROUP, s.r.o., Hlinická 14, 907 01  Myjava
Vyhotovenie káblovej VN 22kV prípojky a dodávku trafostanice na stavbe Recyklačná linka Krajné

OMS, s.r.o., Dojč č. 419, 906 02  Dojč
Vyhotovenie rozvádzačov pre futbalový štadión do Republiky ČAD.

REUS Group, s.r.o., Tyršova 180, 288 00  Nymburk
Vyhotovenie prípojky VN 22kV, rozvodne VN 22kV/0,42 kV a elektroinštaláciu bioplynovej stanice Sklabiná

STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01  Myjava
Vyhotovenie verejného osvetlenia na stavbe Recyklácia syntetických textílií Krajné

REUS Group, s.r.o., Tyršova 180, 288 00  Nymburk
Vyhotovenie káblovej prípojky VN 22kV, trafostanice VN/NN  22kV/0,42 kV a elektroinštalácia bioplynovej stanice Čečejovce.

Media Pro Slovakia, s.r.o., Bratislavská 1/d, 843 56  Bratislava – Záhorská Bystrica
Vyhotovenie úpravy NN siete / demontáž a znovumontáž NN vzdušnej siete / na stavbe Farma 1,2,3.

ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava
Vyhotovenie elektromontážnych prác na stavbe VNK, NNK, NNV rekonštrukcia, Rastislavova ulica Piešťany

STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01  Myjava
Vyhotovenie rekonštrukcie trafostanice 22/0,4 kV na stavbe Regionálne centrum zhodnocovania BRO – Myjava

TEK Energy, a.s., Orenburská 58/11295, 821 06  Bratislava 214
Vyhotovenie káblovej prípojky VN 22kV a dodávku trafostanice na stavbu : Bioplynová stanica ŠAMORÍN.

TEK Energy, a.s., Orenburská 58/11295, 821 06  Bratislava 214
Elektromontážne práce spojené s dodávkou materiálu na stavbe : Bioplynová stanica BZOVÍK.

EP GROUP, s.r.o., Hlinická 14, 907 01  Myjava
Vyhotovenie NN káblových rozvodov na futbalovom štadióne Spartak Myjava

DEVIS, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 01  Senica
vyhotovenie elektromotážnych prác na stavbe Kompostáreň bioodpadov  Senica

Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01  Myjava
Vyhotovenie NN káblovej prípojky a napojenie hl. rozvodne na stavbe : Dojč, Mlyn Thebery

Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01  Senica
Oprava NN káblových rozvodov, prípojok NN v objekte farmy Košariská.

Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01  Senica
Opravu elektrických rozvodov, el. inštalácie a vyhotovenia káblovej prípojky NN pre studňu farma Košariská.

TEK Energy, a.s., Orenburská 58/11295, 821 06  Bratislava 214
Vyhotovenie káblovej prípojky, NN silové rozvody a vyvedenie výkonu do siete, bleskozvodová sústava s uzemnením na stavbe Bioenergetický komplex Dvorianky

REUS Group, s.r.o., Tyršova 180, 288 00  Nymburk
Vyhotovenie VN káblovej prípojky 22kV s vyvedením výkonu do siete a vyhotovenie trafostanice pre : Bioplynovú stanicu Kozojidky 2MW

OMS, s.r.o., Dojč č. 419, 906 02  Dojč
Kompletná rekonštrukcia NN káblových rozvodov, rozvádzačov umelého osvetlenia ŠK Slovan Bratislava.

Spoločnosť  PATÁK s.r.o. je zmluvným partnerom spoločnosti ENERMONT s.r.o. ZSE, a.s. Na základe rámcovej zmluvy o dielo vykonáva elektromontážne práce na NN a VN rozvodoch v celom rajóne ZSE a.s. a Enermont s.r.o., podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa.

Napíšte nám

Prosím vyplňte vyznačené polia.